Algemene Voorwaarden

Last updated: 11-01-2018

1 Over deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw downloads van, toegang tot en/of gebruik van Greenberg Island-spellen op uw mobiele apparaat (telkens een “spel" of gezamenlijk de “spellen"). Deze voorwaarden vormen een juridische overeenkomst en bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten in verband met onze spellen.

1.2 Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of toekomstige bijgewerkte versies van deze voorwaarden, dient u onze diensten niet te openen en/of gebruiken en de toegang tot en/of het gebruik van onze diensten te staken. Als uw tussenkomst vereist is om een toekomstige update van deze voorwaarden te accepteren, kunt u de diensten mogelijk niet gebruiken tot u de vereiste handeling hebt uitgevoerd.

1.3 Deze voorwaarden vormen een juridische overeenkomst tussen u en Greenberg Nielsen B.V., een Nederlands bedrijf met het volgende geregistreerde kantooradres: Strawinskylaan 381, 1077XX, Amsterdam.

1.4 In deze voorwaarden wordt er met Greenberg Island, “wij/we", “ons" en “onze" verwezen naar Greenberg Nielsen B.V., afhankelijk van het bedrijf waarmee u uw juridische overeenkomst sluit zoals gespecificeerd in paragrafen 1.3 en 1.4 hierboven.

1.5 Deze voorwaarden worden beschikbaar gemaakt via de app-winkel of het app-platform waarvan u onze spellen downloadt (zoals de Apple App Store, Google Play Store, Amazon App Store en Windows Phone Store), via de websites of platforms waarop u onze spellen kunt spelen. Door toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van onze diensten, geeft u aan dat u met deze voorwaarden en onze privacybeleid akkoord gaat (zie paragraaf 13 hieronder).

1.6 U kunt de laatste versie van deze gebruiksvoorwaarden op elk moment raadplegen op http://www.greenbergisland.nl/terms. We kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden. Wanneer u de diensten blijft gebruiken nadat de voorwaarden zijn bijgewerkt, geeft u aan akkoord te gaan met de bijgewerkte voorwaarden.

2 Over toegang tot en het gebruik van onze diensten

2.1 De spelregels, scoreregels, bedieningen en richtlijnen voor elk spel zijn te vinden in het spel zelf. Deze regels, scoreregels, bedieningen en richtlijnen maken onderdeel uit van deze voorwaarden en u zegt toe deze na te leven voor elk afzonderlijk spel dat u wilt opvragen en/of spelen.

2.2 U bent verantwoordelijk voor de internetverbinding en/of mobiele kosten die kunnen voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van onze diensten. U dient uw mobiele aanbieder of internetprovider te raadplegen voordat u toegang zoekt tot en/of gebruik maakt van onze diensten.

2.3 Er kunnen momenten zijn waarop onze diensten, of delen van onze diensten, niet beschikbaar zijn om technische redenen of vanwege onderhoud. Dit kan al dan niet zijn aangekondigd.

3 Accounts

3.1 Wanneer u onze diensten gebruikt, kunt u ervoor kiezen een account bij ons op te zetten. Dit is in sommige gevallen zelfs verplicht. Als u een account bij ons opzet, gaat u ermee akkoord alle nodige stappen te nemen om uw aanmeldgegevens te beschermen en deze geheim te houden.

3.2 U zegt toe de aanmeldgegevens aan niemand anders te geven en niemand in staat te stellen uw aanmeldgegevens of account te gebruiken.

3.3 Wij zijn gerechtigd ervan uit te gaan dat wanneer een persoon die zich bij uw account aanmeldt met uw aanmeldgegevens, het om u zelf gaat of een persoon die zich met uw toestemming aanmeldt. Indien u uw aanmeldgegevens niet geheim houdt of als u uw aanmeldgegevens of account met iemand anders deelt (al dan niet bedoeld), dan accepteert u de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen hiervan.

3.4 We zijn niet verantwoordelijk voor schade die u lijdt als gevolg van toegang tot uw account of het gebruiken van onze diensten door een onbevoegde persoon en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor verliezen of schade die het gevolg zijn van onbevoegd gebruik, hetzij frauduleus of anderszins.

3.5 Wij behouden ons het recht voor uw account te verwijderen indien er gedurende 180 of meer dagen geen activiteit van uw kant is op de account.

3.6 U begrijpt dat u, als u uw account verwijdert of als wij uw account verwijderen in overeenstemming met deze voorwaarden, mogelijk geen toegang meer kunt krijgen tot gegevens die eerder aan uw account waren gekoppeld (met inbegrip van, zonder beperking, uw voortgang in ons spel en/of het level of de score die u hebt bereikt in onze spellen).

3.7 Uw account is van u persoonlijk en u bent niet gemachtigd uw account aan een andere persoon over te dragen.

4 Gedrag en content

4.1 U dient zich te houden aan de wetgeving die geldt in de locatie waar u toegang tot onze diensten krijgt. Indien enige wet het gebruiken van onze diensten beperkt of verbiedt, dan dient u zich te houden aan deze wettelijke beperkingen of, indien van toepassing, het toegang krijgen tot en/of gebruiken van onze diensten te staken.

4.2 U zegt toe dat alle informatie die u ons geeft bij het toegang krijgen tot en/of gebruiken van onze diensten te allen tijde juist, accuraat en volledig is.

4.3 Informatie, gegevens, geluid, foto's, grafische afbeeldingen, video, tags of andere content kan worden verzonden, geüpload, gecommuniceerd of anderszins beschikbaar worden gemaakt via onze diensten door u of een andere gebruiker ("content").U begrijpt dat alle content die aan u kan worden verzonden tijdens het gebruiken van de diensten, ongeacht of deze publiekelijk wordt geplaatst of privé wordt verzonden, volledig voor de verantwoordelijkheid van de persoon is die de content stuurde. Dit betekent dat u, niet wij, volledig verantwoordelijk bent voor de content die u kunt uploaden, communiceren, verzenden of anderszins beschikbaar kunt maken via onze diensten.

4.4 U zegt toe het volgende niet te doen:

 • onze diensten gebruiken om iemand te schaden of te storen of om aanstoot te geven;
 • meer dan één account per platform maken om toegang te krijgen tot onze diensten
 • het e-mailadres van een andere persoon of entiteit gebruiken om u aan te melden voor het gebruiken van onze diensten;
 • onze diensten gebruiken voor frauduleuze doeleinden of misbruik (inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van onze diensten om u als een andere persoon of entiteit voor te doen, of uw relatie met een persoon, entiteit of onze diensten op andere wijze onjuist voor te stellen);
 • uw IP-adres of de bron van content die u uploadt camoufleren, anoniem maken of verbergen;
 • onze diensten gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden of ten gunste van een derde of voor het verzenden van ongevraagde communicatie;
 • eigendomsmededelingen of andere eigendomsinformatie van onze spellen of elk ander onderdeel van onze diensten verwijderen of aanpassen;
 • onze diensten of servers, of netwerken die de diensten leveren, manipuleren of storen;
 • onze diensten trachten te decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of hacken, of onze versleutelingstechnologie of beveiligingsmaatregelen of door ons verzonden, verwerkte of opgeslagen data trachten te omzeilen of breken;
 • de normale werking van een spel verstoren of anderszins handelen op een wijze die een eerlijke competitie tussen spelers die onze spellen spelen en realtime communicatie tussen spelers negatief beïnvloedt;
 • verzuimen de vereisten of regels van netwerken die zijn verbonden met onze diensten op te volgen;
 • onze diensten gebruiken op een wijze die in strijd is met toepasselijke wetgeving of regulering;
 • onze diensten gebruiken om vals te spelen of hiertoe mogelijkheden te ontwerpen of te bevorderen (bijvoorbeeld op geautomatiseerde wijze of door het gebruik van software van derden om te spelen), of op andere wijze technologische maatregelen omzeilen die zijn bedoeld om toegang tot onze diensten, of elementen daarvan, te regelen, of iets te doen wat in redelijkheid kan worden opgevat als onsportief of in strijd met deze voorwaarden; of
 • onze diensten gebruiken op enige wijze die in strijd is met deze voorwaarden.

5 Schending van deze voorwaarden

5.1 Zonder beperking van enige andere rechtsmiddelen of enige andere paragraaf in deze voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om een van de volgende acties te nemen, afzonderlijk of in combinatie en met of zonder kennisgeving aan u, indien we gegronde redenen hebben om te vermoeden dat u materieel schending pleegt van deze voorwaarden (inclusief herhaalde kleine schendingen):

 • uw account of delen van uw account opschorten en/of wijzigen;
 • uw toegang tot de Services anderszins opschorten en/of beëindigen;

5.2 U zegt toe ons te compenseren, conform de wetgeving, voor verliezen, schade, vorderingen en kosten die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden door u.

6 Beschikbaarheid van de diensten

6.1 We garanderen niet dat onze diensten te allen tijde of op een bepaald moment beschikbaar zijn of zonder fouten functioneren. Dit is onderhevig aan de volgende zin. We bieden onze diensten aan in overeenstemming met alle wettelijk vereiste standaarden. Met name in verband met virtueel geld en/of virtuele goederen of een ander deel van onze diensten waarvoor met echt geld is betaald, garanderen we dat ze nagenoeg volledig beantwoorden aan de beschrijving die op het moment van aankoop beschikbaar is en van bevredigende kwaliteit zijn (bovendien worden verwante diensten die via de eerder genoemde diensten worden geleverd met redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid geleverd). We kunnen onze diensten geheel of gedeeltelijk wijzigen of bijwerken zonder kennisgeving aan u (altijd op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen niet leiden tot de materiële vermindering van de functionaliteit van een willekeurig deel van de diensten waarvoor met echt geld is betaald). We geven geen garantie en doen geen toezegging in verband met de beschikbaarheid van de diensten die gratis zijn (d.w.z. waarvoor niet is betaald met echt geld) en we behouden ons het recht voor om ze, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, te wijzigen of stop te zetten, bijvoorbeeld vanwege economische redenen (als gevolg van een beperkt aantal gebruikers dat de diensten doorheen de tijd blijft gebruiken), technische redenen (zoals technische problemen die door ons of op het internet worden ervaren) of om ons de kans te geven om de gebruikerservaring te verbeteren. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging van de uitvoering van onze plichten die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover we geen controle hebben. Als dergelijke omstandigheden leiden tot de materiële vermindering van de functionaliteit van de diensten, worden uw betalingsverplichtingen om ze te downloaden, te gebruiken of op te vragen, opgeschort voor de duur van die periode. We hebben het recht om naar eigen goeddunken en na redelijke kennisgeving aan u de diensten of een deel ervan waarvoor met echt geld is betaald te wijzigen of stop te zetten.

7 Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor:

 • verlies of schade die niet het gevolg is van schending van deze voorwaarden of nalatigheid door ons;
 • schade die een apparaat waarop u onze spellen of andere diensten opvraagt of gebruikt, kan oplopen en die op enige wijze wordt veroorzaakt door onze diensten, tenzij de schade is veroorzaakt omdat we de toepasselijke spellen of andere diensten niet met redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid hebben geleverd;
 • vergroting van verlies of schade als gevolg van schending door u van een van de voorwaarden; of
 • technische storing of (tijdelijke) onbeschikbaarheid van onze diensten voor zover wij hier in redelijkheid geen invloed op kunnen uitoefenen.

7.2 Tenzij anders gespecificeerd in deze voorwaarden, geven we geen garantie, expliciet of impliciet, in verband met onze diensten en gaat u ermee akkoord dat uw enige recht met betrekking tot problemen met of ontevredenheid over onze diensten bestaat uit het staken van het gebruik van onze diensten. Dit is onderhevig aan paragraaf 10.5 hieronder.

7.3 Enige andere rechten waarover u mogelijk beschikt als consument worden niet beïnvloed door deze voorwaarden.

8 Intellectueel eigendom

8.1 U gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten in en verband houdend met onze diensten (met uitzondering van content die door spelers wordt bijgedragen en hun eigendom is), ons eigendom is of in licentie wordt aangeboden.

8.2 Zolang u handelt conform deze voorwaarden, verstrekken wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke en intrekbare beperkte licentie om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van onze diensten (exclusief eventuele bijbehorende object- en broncode) voor uw eigen persoonlijke privégebruik, altijd op voorwaarde dat dit gebruik plaatsvindt conform deze voorwaarden. U zegt toe onze diensten niet voor enig ander doeleinde te gebruiken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op updates of patches die we kunnen uitbrengen of beschikbaar maken voor onze diensten. Dergelijke updates of patches worden beschouwd als een deel van de diensten voor de doeleinden van deze voorwaarden.

9 Privacy

9.1 Greenberg Nielsen B.V. is de gegevensbeheerder van alle persoonlijk identificeerbare gegevens of persoonlijke gegevens die we over u verzamelen via of in verband met onze spellen of andere diensten, ongeacht of u een overeenkomst hebt met Greenberg Nielsen B.V.

9.2 Greenberg Nielsen B.V. zal uw persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen, verwerken en delen in overeenstemming met ons privacybeleid en zoals beschreven in deze voorwaarden. Door onze spellen te downloaden of onze diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens op deze wijze verzamelen, verwerken, gebruiken en delen. Als u niet akkoord gaat met ons privacybeleid, dient u onze spellen niet te downloaden of te spelen en onze diensten niet anderszins op te vragen en/of te gebruiken.

9.3 Alle persoonlijke informatie die wij verzamelen, is mogelijk ook onderhevig aan het privacybeleid van enig sociaal netwerk waarmee u onze diensten besluit te verbinden.

9.4 Wij kunnen cookies of vergelijkbare technologieën (zoals HTML5 Local Storage) gebruiken om elke keer wanneer u onze diensten gebruikt bepaalde soorten informatie op te slaan. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw computer te herkennen en om ervoor te zorgen dat uw account wordt opgevraagd door de persoon die de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord voor de account heeft ingevoerd.

10 Links

10.1 Onze diensten kunnen links bevatten naar websites of diensten van derden. U gaat ermee akkoord dat we geen toezeggingen doen aangaande de inhoud, goederen of diensten die worden aangeboden door deze derden en dat we deze niet onderschrijven. Wij zijn evenmin verantwoordelijk jegens u voor enige verlies of schade die door deze derden wordt veroorzaakt. U bent verantwoordelijk voor eventuele kosten die u maakt in verband met deze derden. U gaat ermee akkoord dat wanneer u gegevens verstrekt aan deze derden, dit onderhevig is aan hun privacybeleid (indien aanwezig) en dat ons privacybeleid niet geldt voor deze gegevens.

11 Overdracht van deze voorwaarden

11.1 Mogelijk wensen wij onze rechten en verantwoordelijkheden onder deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen aan iemand anders zonder u hiervoor toestemming te vragen. U gaat ermee akkoord dat wij dit mogen doen, mits deze overdracht u geen aanzienlijk nadeel oplevert. U mag de rechten die we u geven onder deze voorwaarden niet overdragen, tenzij wij hiermee vooraf schriftelijk akkoord gaan.

12 Volledige overeenkomst

12.1 Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons betreffende onze diensten (zoals gedefinieerd in paragraaf 1) en komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen u en ons.

13 Wijzigingen aan deze voorwaarden

13.1 U kunt deze voorwaarden op elk moment inzien op http://www.greenbergisland.nl/terms

13.2 Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken door de bijgewerkte versie op dit adres te plaatsen. Dit kunnen wij doen omwille van een aantal redenen, inclusief, zonder beperking, omdat de aard van onze producten of diensten verandert, om technische of juridische redenen, of omdat de behoeften van ons bedrijf zijn veranderd. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging aan onze voorwaarden, dient u de toegang tot en/of het gebruiken van onze diensten onmiddellijk te staken.

14 Scheidbaarheid

14.1 Indien enig deel van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden krachtens toepasselijke plaatselijke wetgeving of door een bevoegde rechtbank, dan zal dat deel worden geïnterpreteerd op een wijze die consistent is met de betreffende wet en zoveel als mogelijk de oorspronkelijke intentie weerspiegelt, en blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht en afdwingbaar. Is het niet mogelijk om een ongeldig of onafdwingbaar gedeelte van deze voorwaarden te interpreteren op een wijze die consistent is met de betreffende wet, dan maakt dat gedeelte niet langer deel uit van deze voorwaarden. Dit heeft geen invloed op de resterende bepalingen van deze voorwaarden.

15 Afstand van onze rechten

15.1 Indien wij geen beroep doen op onze rechten onder deze voorwaarden, of deze niet afdwingen, dan ontneemt dat ons niet het recht om het recht af te dwingen. Enige afstand van rechten is alleen geldig indien dit schriftelijk en door ons ondertekend is.

16 Afhandeling van klachten en geschillen

16.1 De meeste problemen kunnen snel worden opgelost door contact met ons op te nemen via info@greenbergnielsen.nl.

16.2 In het onwaarschijnlijke geval dat we uw probleem niet kunnen oplossen en u juridische stappen tegen ons wenst te zetten, zijn deze voorwaarden onderhevig aan en worden deze geïnterpreteerd conform de wetten van Nederland.

17 Juridictie en toepasselijke wetgeving

We maken onze spellen en andere diensten beschikbaar volgens deze voorwaarden. In deze sectie wordt uitgelegd welke wetten van toepassing zijn op deze voorwaarden.

17.1 U sluit een overeenkomst met Greenberg Nielsen dat gevestigd is in Amsterdam en de Nederlandse wetgeving is van toepassing op de interpretatie van deze voorwaarden en vorderingen wegens de schending ervan, zonder verwijzing naar de principes van het internationaal privaatrecht. Alle andere vorderingen, zoals vorderingen met betrekking tot wetgeving inzake consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, onrechtmatige daad en nalatigheid, zijn onderhevig aan de wetgeving van het land waarin u woont. Is er een geschil tussen ons met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, dan is de jurisdictie van de rechtbanken van Nederland van toepassing op dat geschil, tenzij de wetgeving van het land waarin u woont u toelaat om de rechtbanken van dat land te kiezen voor het betreffende geschil.

18 Vragen over deze voorwaarden

18.1 Indien u vragen hebt over deze voorwaarden of over onze diensten, kunt u via e-mail contact met ons opnemen op info@greenbergnielsen.nl